Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden  Mother Nature Interiors

Mother Nature is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68469160 en is gevestigd aan de Markerkant 14 13c 1314AP te Almere.

Artikel 1 – Begrippen

1.In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Onder Mother Nature wordt tevens verstaan haar werknemers alsmede de door haar ingeschakelde derden.
 2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
 3. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 4. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Consument die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 5. Verkoper: de verkoper die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren, hierna: Mother Nature.
 6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of verrichten van Werkzaamheden door Verkoper.
 7. Werkzaamheden: de werkzaamheden die Mother Nature aanbiedt zijn timmerwerkzaamheden voor het maken van (klein) meubelen en de verkoop hiervan.
 8. Opdracht: de uitvoering van werkzaamheden om een werk van stoffelijk aard tot stand te brengen en op te leveren door Mother Nature.
 9. Overeenkomst: overeenkomst waarbij Mother Nature, zich jegens Opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs in geld.
 10. Website: de website, die Mother Nature gebruikt is https:// www.mothernatureinteriors.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod c.q. offerte van Mother Nature, elke overeenkomst tussen Mother Nature en Opdrachtgever en op elk werk en elke zaak dat door Mother Nature wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Mother Nature aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Mother Nature zijn gepubliceerd, zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Mother Nature is overeengekomen. De toepasselijkheid van de algemene en/of inkoop voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Mother Nature gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. De door Mother Nature gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Mother Nature is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen een week wordt bevestigd. Niettemin heeft Mother Nature het recht een overeenkomst met een potentiele Opdrachtgever om een voor Mother Nature gegronde reden te weigeren
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Mother Nature niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). Mother Nature kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het product, noch dat de kleuren overeenkomen nadat het hout (grondstof) is bewerkt.
 4. Indien in het aanbod is opgenomen dat Opdrachtgever een minimum aantal producten dient af te nemen, is Opdrachtgever verplicht het verplichte minimum aantal producten af te nemen. Afwijking hiervan is niet mogelijk.
 5. Levertijden in offertes van Mother Nature zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mother Nature niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Wanneer een product uitverkocht is worden klanten in de gelegenheid gesteld om ofwel online, ofwel op de verkooplocatie een pre-order te plaatsen. Een aanbetaling op een pre order geeft de garantie op de beschikbaarheid van het gekozen product op de afgesproken datum. Er vindt geen restitutie plaats van de aanbetaling wanneer het product wel beschikbaar is, maar de Opdrachtgever ervoor kiest het product niet af te nemen.
 8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. offerte van aannemer heeft aanvaard.
 2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Mother Nature, zal Mother Nature de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk Aanbod is maximaal een maand geldig (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen), daarna kan Mother Nature niet meer aan een aanbod gehouden worden.
 3. Mother Nature is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Mother Nature aan Opdrachtgever.
 5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op alle maatwerkproducten. Het herroepingsrecht is voorts uitgesloten indien de producten door Opdrachtgever zijn beschadigt. Ook indien Mother Nature kosten heeft gemaakt ter voorbereiding van de opdracht is de Opdrachtgever c.q. Opdrachtgever gehouden om deze kosten te voldoen.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Mother Nature een overeenkomst is afgesloten voor het periodiek leveren van werkzaamheden, is de duur van de overeenkomst conform hetgeen door partijen is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen in welk geval hij de voor het gehele werk geldende prijs moet betalen, verminderd met de besparingen die voor Mother Nature uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door Mother Nature van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door Mother Nature te maken kosten, wordt de door de opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Mother Nature over het gehele werk zou hebben gemaakt
 3. Mother Nature kan de overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 4. Zowel Opdrachtgever als Mother Nature kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Mother Nature nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. Mother Nature is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.
 5. Indien Mother Nature na het sluiten van de overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt, kan ieder der partijen de overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is Opdrachtgever een naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd, indien toepasselijk aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van Mother Nature.

 

Artikel 6 – Meer- en minderwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Mother Nature is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de werkzaamheden, zal Mother Nature Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
 3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Mother Nature de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Mother Nature gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 7 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingheffingen. Voor consumenten worden prijzen getoond inclusief BTW. Voor werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of overeenkomst.
 2. Indien een Opdrachtgever online een product aanschaft, dient hij dit product vooraf en volledig te betalen alvorens Mother Nature een aanvang dient te maken met de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien overeengekomen, dient Opdrachtgever een aanbetaling te doen welke binnen de overeengekomen betalingstermijn voldaan dient te zijn alvorens Mother Nature een aanvang dient te maken met de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, zal de richtprijs met niet meer dan 10% overschreden worden, tenzij Mother Nature de Opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. Mother Nature werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.
 5. Opdrachtgever c.q. Opdrachtgever is gehouden om de werkzaamheden van Mother Nature te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst.
 6. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening, te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Mother Nature. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Mother Nature een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 7. Indien Opdrachtgever een opdracht en/of overeenkomst binnen 14 dagen nadat deze door Mother Nature is bevestigd, annuleert, krijgt Opdrachtgever, zijnde een consument het reeds betaalde bedrag volledig teruggestort. In elk geval dient Opdrachtgever de reeds door Mother Nature gemaakte kosten te betalen indien Mother Nature reeds begonnen is met de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever, zijnde een bedrijf kan een overeenkomst niet kosteloos annuleren en is gehouden om het overeengekomen bedrag te voldoen.
 8. De producten van Mother Nature worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van aankoop op de website of op de verkooplocatie van Mother Nature, zet- en drukfouten voorbehouden.

Artikel 8  Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van maximaal 14 dagen heeft voldaan aan zijn verplichting, is Opdrachtgever (indien Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Mother Nature zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente (zijnde tenminste 3% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Consumenten zullen eerst een schriftelijke herinnering ontvangen alvorens zij in verzuim raken, waarna zij een aanmaning ontvangen waarin zij geïnformeerd worden over de gevolgen van het ingetreden verzuim.
 3. Indien Mother Nature meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9 – Uitvoering overeenkomst

 1. Mother Nature zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven.
 2. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is Mother Nature niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Mother Nature, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 3. Mother Nature is gerechtigd om voor de uitvoering van de werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mother Nature aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mother Nature worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mother Nature zijn verstrekt, heeft Mother Nature het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Mother Nature kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst zekerheid verlangen van Opdrachtgever, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. Mother Nature is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Mother Nature is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Mother Nature bekend was.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Mother Nature voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 10 – (Op)Levering

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Mother Nature of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Mother Nature recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Mother Nature schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren.

 1. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door Mother Nature bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. Verzending en/of transport van de bestelde zaken gebeurd volgens de wijze zoals door Mother Nature is bepaald, maar voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Mother Nature gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 4. Mother Nature spant zich in om de werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
 5. Levering geschiedt in beginsel vanaf het magazijn van Mother Nature. Producten worden binnen een termijn van 4 weken bezorgd, tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken. Maatwerkproducten worden binnen een termijn van 6 weken bezorgd, met uitzondering van pre-orders, tenzij nadrukkelijk anders afgesproken. De daadwerkelijke leveringstermijnen kunnen afwijken van de eerder opgegeven termijn. Indien sprake is van afwijking wordt Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. In geen enkel geval heeft Opdrachtgever recht op een schadevergoeding indien de opgegeven termijn niet nagekomen kan worden.
 6. Indien een product niet op voorraad leverbaar is, wordt in overleg een afleverdatum afgesproken. Een en ander geschiedt in afhankelijkheid van de betreffende leverancier van de benodigde grondstoffen. Overschrijding van de overeengekomen afleverdatum geeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.
 7. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door Mother Nature gemaakte en/of (op)geleverde zaken.
 8. Indien Mother Nature te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
 9. Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan worden toegerekend.
 10. Mother Nature is niet aansprakelijk voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van Mother Nature.
 11. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze hem eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Mother Nature gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Indien overeengekomen kunnen de zaken gedurende één maand kosteloos opgeslagen worden in de opslag van Mother Nature.
 12. Indien de zaken worden bezorgd door een externe vervoerder is Mother Nature gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd. Deze bezorgingen geschieden tot aan de voordeur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 13. Mother Nature bezorgt tot aan de voordeur c.q. begane grond. Hulp bij het tillen van de producten bij levering is noodzakelijk. Wanneer Opdrachtgever geen extra hulp regelt voor het tillen, worden extra kosten gerekend. De bezorging geschiedt middels een bus met laadklep. Deze bus moet voor de deur kunnen komen. Indien dit niet mogelijk is dient Opdrachtgever dit vooraf aan te geven. Wanneer bij de bezorging blijkt dat door de ligging van de woning of de omgeving, het redelijkerwijs niet mogelijk is om het product af te leveren, zal u hiervan op de hoogte worden gesteld. In dit geval zal er een ander leveringsadres moeten worden afgesproken. Wanneer dat niet mogelijk is zal het product mee teruggenomen worden naar de verkooplocatie en dient Opdrachtgever zelf voor vervoer zorgen. De gemaakte bezorgkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 14. Mother Nature is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Mother Nature is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 15. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn betaald.

Artikel 11 Verpakking en transport

 1. Mother Nature verbindt zich jegens  de opdrachtgever om de te leveren  zaken behoorlijk  te verpakken en op zodanige  wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders  overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
 4. Het molestrisico komt steeds ten laste van Opdrachtgever.
 5. De producten van Mother Nature kunnen afgehaald worden door Opdrachtgever, of bezorgd worden door een externe partij die Mother Nature inschakelt. Mother Nature is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door eigen vervoer van de producten door de Opdrachtgever. De kosten van het bezorgen worden bepaald door de externe bezorgdienst waarmee Mother Nature samenwerkt. Voor de planning van de bezorging wordt voorafgaand aan de bezorging contact met Opdrachtgever opgenomen. Mocht een geplande bezorging niet door kunnen gaan vanwege omstandigheden of overmacht, dan wordt Opdrachtgever hier tijdig over geïnformeerd.

Artikel 12 Onderzoek, reclamaties

 1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zeven dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Mother Nature erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product door Opdrachtgever, noch door een eventueel foutief gegeven advies van Opdrachtgever aan de klanten van Opdrachtgever.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen veertiendagen na levering schriftelijk aan Mother Nature te worden gemeld op info@mothernatureinteriors.nl met vermelding van het het gebrek en het factuurnummer. Voor bedrijven geldt een termijn van acht dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen één maand na de ontdekking doch uiterlijk binnen zes maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst Opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Mother Nature op de wijze zoals door Mother Nature aangegeven.
 5. Indien Opdrachtgever zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Mother Nature, conform de retourinstructies van Mother Nature.
 6. Indien Opdrachtgever gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten daarvan voor zijn rekening. Remboursverzendingen worden niet geaccepteerd.
 7. Retourzendingen kunnen gestuurd worden aan Markerkant 14 nr 13-C, 1314 AP te Almere.
 8. Terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer van Opdrachtgever.
 9. Indien Opdrachtgever zijn reclamerecht uitoefent, heeft hij geen recht om zijn betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 10. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere producten ontbreken, en dit aan Mother Nature te wijten is, zal Mother Nature na een verzoek daartoe van Opdrachtgever, de ontbrekende product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de producten is hierbij leidend. Enige schade die door Opdrachtgever geleden is ten gevolge van de afwijkende omvang van de levering kan niet verhaald worden op Mother Nature.
 11. Reclamatie is niet mogelijk indien Opdrachtgever zelf de verkeerde producten heeft besteld, dan wel verkeerde of andere verwachtingen had van het betreffende product.

Artikel 13 – Reparatie

 1. Indien overgekomen, zal Mother Nature reparatie verrichten. De omvang van de reparatie strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Mother Nature zal Opdrachtgever informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van de reparatie.
 2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken en fouten schriftelijk te melden aan Mother Nature, waarna Mother Nature overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de gebreken naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Mother Nature gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
 3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Mother Nature.

Artikel 14 – Garanties

 1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen en zien enkel en alleen op materiaal- en/of productiefouten.
 2. Mother Nature voert de werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn van maximaal drie maanden staat Mother Nature in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 3. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Mother Nature gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Mother Nature gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van artikel 16 van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan worden van Mother Nature, is een Consument gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding verlangen.
 5. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde, het opgeleverde naar het oordeel van Mother Nature verkeerd gebruikt, behandelt, onderhoud of verwaarloosd, of gebruikt wordt met ondergeschikte of verkeerde accessoires. Ook door een foutieve montage door Opdrachtgever, komt de garantie te vervallen. Mother Nature is niet aansprakelijk indien de schade is ontstaan door vervoer of verkeerd gebruik door Opdrachtgever. Bij verkeerd gebruik zoals vervuiling, vochtproblemen, behandeling met elders aangeschafte producten, vervalt de garantie op het product.
 6. Houtproducten zijn natuurproducten. De houtproducten worden uitvoerig gecontroleerd. Hout zal te allen tijde werken op locatie. Stoken, (wisselende) tempraturen, de luchtvochtigheid, e.d. heeft invloed op hout. Als gevolg hiervan kan het hout uitzetten of krimpen. Wijzigingen, scheuren, kromtrekken in en van het houtproduct als gevolg van het werken valt niet onder de garantie. Het product kan in dat geval niet geretourneerd of geruild worden. Opdrachtgever dient hiermee rekening te houden. Slijtage door gebruik van het product valt niet onder de garantie. Klanten dienen de afgenomen producten volgens advies te gebruiken en te behandelen. De boomstamtafels zijn voorzien van metalen pinnen over de volledige breedte van de tafelbladen. De pinnen geven het hout  houvast. Eventuele bestaande scheuren kunnen hierdoor niet doorscheuren.
 7. Mother Nature controleert de producten alvorens ze geleverd worden. Mocht er een mankement of schade aan het door Opdrachtgever bestelde product zijn, wordt het product, indien het betreffende gebrek onder de garantie valt, gerepareerd of voor eenzelfde product omgeruild worden. Mother Nature neemt hierover contact op met Opdrachtgever.
 8. Ingeval van schade aan het product na levering, dient Opdrachtgever binnen 24 uur na kennisname van het gebrek contact met op te nemen met Mother Nature en foto’s van het product en de schade aan te leveren per e-mail. Aan de hand hiervan zal een inschatting gemaakt worden van het gebrek en is het uitsluitend aan Mother Nature om te beoordelen of het gebrek onder de garantievoorwaarden valt. Indien de schade het gevolg is van een productiefout van Mother Nature of fouten in de levering door Mother Nature, ontvangt Opdrachtgever een kosteloos herstel of vervanging van het product.
 9. Indien Opdrachtgever een product op maat besteld, of een eigen ontwerp maakt, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de afmetingen en het ontwerp. Indien het product conform de afspraken met de Opdrachtgever is geproduceerd, komen de productiegaranties te vervallen. Opdrachtgever blijft gehouden om de producten af te nemen en de daarvoor overeengekomen prijs te betalen.
 10. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor bescherming van de vloer of ondergrond waar de producten van Mother Nature op worden geplaatst.

Artikel 15 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

 

Artikel 16 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging  

 1. Mother Nature gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Mother Nature de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@mothernatureinteriors.nl.
 2. Indien Mother Nature op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Mother Nature geleverde zaken, blijven eigendom van Mother Nature totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Mother Nature gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Mother Nature zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven, indien en voor zover dit expliciet is overeengekomen.
 5. Voor het geval dat Mother Nature haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Mother Nature of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Mother Nature zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 6. Mother Nature heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte product(en), onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Mother Nature. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Mother Nature de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, in overleg met Opdrachtgever alsnog te leveren.
 7. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Mother Nature worden vergoedt door Opdrachtgever.

 

Artikel 18 – Overmacht

 1. Mother Nature is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Mother Nature wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Mother Nature, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Mother Nature zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Mother Nature buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.

 

Artikel 19 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van werkzaamheden en/of uitvoeren van opdrachten door Mother Nature leidt tot aansprakelijkheid van Mother Nature jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door Mother Nature in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag hetwelk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd.
 2. Mother Nature is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van het door Mother Nature opgeleverde is uitgesloten.
 3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Mother Nature aansprakelijk is (gebleken), dient Mother Nature in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.

4.Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Mother Nature zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten.

 1. Mother Nature is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 2. Mother Nature is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 3. Mother Nature staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Mother Nature verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 4. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Mother Nature vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Mother Nature binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

 

Artikel 20 – Geheimhouding

 1. Mother Nature en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Mother Nature op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Mother Nature zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Mother Nature niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Mother Nature en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 21 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Mother Nature verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. Indien Mother Nature op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is Mother Nature verplicht om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Mother Nature van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3.  Opdrachtgever vrijwaart Mother Nature voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Mother Nature verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 22 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Mother Nature (inhoudende maar niet beperkt tot alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde, dan wel ter beschikking gestelde tekeningen, ontwerpen, modellen, voorbereidend materiaal en meer) berusten uitsluitend bij Mother Nature en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruiksrechten en bevoegdheden die hij uitdrukkelijk bij de overeenkomst heeft verkregen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrecht van Mother Nature rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

 

Artikel 23 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Mother Nature of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@mothernatureinteriors.nl met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Mother Nature de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Mother Nature zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 24 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Mother Nature en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Mother Nature kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Mother Nature en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Almere, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.